ประกาศ / คำสั่ง
  ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) (อบต.แม่พริก ประเภทสามัญ)   คำสั่ง อบต.แม่พริก เรื่อง การกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก   คำสั่ง อบต.แม่พริก เรื่องการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด(อบต.)   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.แม่พริก   ประกาศ เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.แม่พริก   หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งและเลื่อนขั้นบุคลากร   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น