รายงานการประชุมสภา
  รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562