ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (OIT)
  O1 โครงสร้าง   O2 ข้อมูลผู้บริหาร   O3 อำนาจหน้าที่   O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   O4.1 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ประจำปี 2561-2565   O5 ข้อมูลการติดต่อ   O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   O8 Q&A เว็บไซต์   O8.1 Q&A Facebook   O8.2 Q&A Line (ถ้าใช้เว็บบราวเซอร์เปิด กรุณาใช้โทรศัพท์ สแกน qr code ที่ปรากฎบนบราวเซอร์)   O9 Social Network Facebook   O9.1 Social Network Line (ถ้าใช้เว็บบราวเซอร์เปิด กรุณาใช้โทรศัพท์ สแกน qr code ที่ปรากฎบนบราวเซอร์)   O10 แผนดำเนินงานประจำปี   O10.1 รายละเอียดแผนดำเนินงานประจำปี 2564   O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน   O11.1 รายละเอียดรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 2564   O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   O12.1 รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563   O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   O15.1 รายละเอียดข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรก ของปี 2564   O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   O16.1 ประกาศรายละเอียดรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   O16.2 รายละเอียดรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563   O17 E-Service   O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน   O19.1 รายงานการรับ-จ่าย รายไตรมาส   O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   O20.1 รายละเอียด รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   O22.1 ประกาศราคากลาง   O22.2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   O24.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   O29.1 รายละเอียดการกำหนดมาตรการแนวทางการปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   O31.1 สถิติข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ 6 เดือนแรก(ต.ค.63 – มี.ค.64) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   O35.1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   O36.1 รายละเอียดแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564   O37.1 รายละเอียดรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   O39.1 รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 2564   O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   O40.1 รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งแรก รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   O41.1 รายละเอียดรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563   O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   O42.1 รายละเอียดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   O43.1 รายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน