ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ

ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2563

เปิดอ่าน 277 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกได้ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้น ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่พนักงาน และเพื่อเพิ่มพูนทักษะการทำงาน ของแต่ละบุคคล โดยอาจเป็นทักษะด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน