ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล

ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2564

เปิดอ่าน 27 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกได้จัดทำโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมหมู่บ้านช่อสะอาด ด้วยให้ความรู้แก่ชาวบ้านผู้นำในตำบลแม่พริก ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสันจำปา