ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน

ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2564

เปิดอ่าน 17 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน กิจกรรมย่อย มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต