ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

โครงการสนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการทุจริต : เด็ก เยาวชน โตไปไม่โกง

ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2564

เปิดอ่าน 16 ครั้ง

โครงการสนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการทุจริต : เด็ก เยาวชน โตไปไม่โกง กิจกรรมย่อย มิติที่ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน