ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างรางส่งนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9,10 ดงหลวง

ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564

เปิดอ่าน 19 ครั้ง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 อบต.แม่พริกนำโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แม่พริก ได้จัดเวทีร่วมรับฟังความคิดเห็น จากประชาชนหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ก่อสร้างรางส่งนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9,10 ดงหลวง ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณา/ แสดงความคิดเห็น/ และข้อเสนอแนะต่างๆในการดำเนินการโครงการฯ