ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2564

เปิดอ่าน 92 ครั้ง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ