ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก

ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง

ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2564

เปิดอ่าน 41 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลแม่พริกที่แจ้งขอใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกทราบถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงดังกล่าว โดยให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการเช่นเดิม ทั้งนี้ ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการตามกฎกระทรวงกำหนด เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ