ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้
  ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องประกาศราคาประเิมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องการขยายกำหนดเวลาการดำเนินการพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564   เอกสารประชาสัมพันธ์ สรุปกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   เอกสารประชาสัมพันธ์ สรุปกฎหมายภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)   เอกสารประชาสัมพันธ์ การขออนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564   เอกสารประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม)   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแผนการจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563