นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ อบต.แม่พริก   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.แม่พริก   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี 2564-2566, โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผน, กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3ปี   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) (อบต.แม่พริก ประเภทสามัญ)   แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566