นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  1.แผนอัตรากาลัง 3 ปี ( พ.ศ.2561 – 2563 ) หลักการและเหตุผล   2.วัตถุประสงค์   3.กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี   4.สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน   5.ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   6.ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริกจะดาเนินการ   7.สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง   8.ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกาหนดจานวนตาแหน่ง   8.1.การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ   8.2.อัตรากาลังที่ต้องการแต่ละส่วนราชการ   9.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น   10.แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี   11.การเปรียบเทียบจานวนอัตรากาลังในองค์การบริหารส่วนตาบลใกล้เคียง   12.แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล   12.1.การวิเคราะห์ประเมินความรู้ความสามารถของอัตรากาลังที่มีอยู่   13.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล