รายงานการประชุม
  รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลแม่พริก ประจำเดือน มีนาคม 2564   รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลแม่พริก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลแม่พริก ประจำเดือน มกราคม 2564   รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลแม่พริก ประจำเดือน ธันวาคม 2563   รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลแม่พริก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลแม่พริก ประจำเดือน ตุลาคม 2563   รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลแม่พริก ประจำเดือน เมษายน 2563   รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลแม่พริก ประจำเดือน มีนาคม 2563   รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลแม่พริก ประจำเดือน ธันวาคม 2562   รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลแม่พริก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลแม่พริก ประจำเดือน ตุลาคม 2562